Odbyło się Walne Zebranie LGD „Wadoviana” – Zarząd otrzymał absolutorium!

W dniu 27 czerwca 2024 roku w Stacji Kultury w Wadowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana”. Podczas spotkania omówiono szereg ważnych kwestii dotyczących działalności organizacji w 2023 roku. 👩🏼‍💻

Głównym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2023 rok. Członkowie LGD „Wadoviana” zapoznali się z osiągnięciami organizacji w minionym roku, a także z jej kondycją finansową. Po przedstawieniu sprawozdań odbyły się głosowania, w których członkowie LGD udzielili absolutorium Zarządowi za jego pracę. 🙌🏻

Oprócz sprawozdań, podczas zebrania omówiono również inne ważne kwestie. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Rady LGD za 2023 rok, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za ten sam okres. Członkowie LGD zapoznali się również z projektem zmian w Statucie Stowarzyszenia. Po omówieniu tych punktów odbyły się głosowania, w których członkowie LGD przyjęli proponowane zmiany. ✍🏻
Zebranie zakończyło się omówieniem bieżących spraw oraz wolnymi wnioskami. 🗣️
Udzielenie absolutorium Zarządowi LGD „Wadoviana” jest wyrazem uznania dla jego pracy i osiągnięć w 2023 roku. Zebranie pokazało również, że LGD „Wadoviana” jest sprawnie działającą organizacją, która aktywnie realizuje swoje cele statutowe. ✅🤝🏼
Skip to content