Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”

Wadowice, 24.05.2023r.

 

Członkowie Stowarzyszenia

LGD „Wadoviana”

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” zapraszam na Walne Zebranie Członków.

Miejsce: CKZiU nr 1 w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego 13, Aula piętro 3

Pierwszy termin Walnego Zebrania:                         31.05.2023 r., godzina 1730
Drugi termin Walnego Zebrania:                              31.05.2023 r., godzina 1745

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i  finansowego Zarządu za 2022 r.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego i  finansowego Zarządu za rok 2022 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2022r.
 9. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady za rok 2022 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2022r.
 11. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania  Komisji Rewizyjnej za rok 2022r.
 12. Omówienie uchwały dot. wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”.
 14. Omówienie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia LGD ”Wadoviana”.
 15. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”.
 16. Prezentacja projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 17. Omówienie spraw bieżących.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie zebrania.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
LGD „Wadoviana”

Dorota Balak

 

Skip to content