Zaproszenie na Walne Zebranie Członków w dn. 27.06.2024r.

Wadowice, 20.06.2024r.

 

Członkowie Stowarzyszenia

LGD „Wadoviana”

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” zapraszam na Walne Zebranie Członków.

Miejsce: Stacja Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 34-100 Wadowice

Pierwszy termin Walnego Zebrania:                           27.06.2024 r., godzina 1700
Drugi termin Walnego Zebrania:                                 27.06.2024 r., godzina 1715

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zgłaszanie uwag do porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za 2023 r.
 7. Głosowanie i podjęcie uchwały: w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2023 r.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2023r.
 9. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady za rok 2023 r.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023r.
 11. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023r.
 12. Omówienie uchwały dot. wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”.
 14. Omówienie zmiany uchwały w sprawie: wyboru członków Rady Stowarzyszenia LGD ”Wadoviana”.
 15. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”.
 16. Omówienie Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”.
 18. Omówienie spraw bieżących.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie zebrania.
Skip to content