Start > LSR > LSR 2009-2015

LSR 2009-2015

Dokument Lokalna Strategia Rozwoju „Wadoviana” na lata 2009 – 2015 został sporządzony dla obszaru Gminy Miejsko – Wiejskiej Wadowice, o liczbie mieszkańców 37 813. W 2012 roku do obszaru LSR dołączono obszar wiejski Gminy Andrychów, który został uwzględniony w Lokalnej Strategii Rozwoju. Gmina Andrychów liczy 21.256 tys. mieszkańców (obszary wiejskie).

Specyfika obszaru związana jest ze spójnością administracyjną i zasobami bazującymi na walorach przyrodniczych i kulturowych terenów położonych nad Skawą oraz  Wieprzówką, ale przede wszystkim łączy go postać Jana Pawła II, który na tym obszarze żył i dorastał. Papież Polak jest ogromną wartością, z której mieszkańcy są dumni i chętnie dzielą się nią z pielgrzymującymi i turystami, dlatego kierunki i cele rozwoju w dużym stopniu zostały przez to uwarunkowanie zdeterminowane. Obok niego pojawiły się aktywność mieszkańców, walory turystyczne i jakość przestrzeni. Na bazie tych obszarów wyłonionych podczas analizy aktualnej sytuacji, zestawionych z szerokim zakresem konsultacji społecznych wyłoniono cele niniejszej strategii oraz przedsięwzięcia służące ich realizacji.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju jest zadaniem Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana”, działającej na obszarze tożsamym z obszarem objętym LSR dla osiągnięcia jej celów. Także przygotowanie LSR należało do zadań Lokalnej Grupy Działania. Proces ten uwzględniał analizę stanu bieżącego i diagnozę oraz szeroką konsultację społeczną, przy użyciu standardowych i innowacyjnych metod. Stanowi on o jakości strategii ze względu na bazowanie na lokalnych zasobach przy równoczesnej akceptacji społeczności lokalnej i chęci realizacji przedsięwzięć.

Do przygotowania strategii zastosowano  model ekspercko – konsultacyjny, integrujący działania na rzecz stworzenia dokumentu zarówno ze strony członków LGD jak i aktywnych podmiotów i mieszkańców obszaru, przy równoczesnej konsultacji i wsparciu merytorycznym ze strony ekspertów. Partnerski model przygotowania strategii zaowocował powstaniem dokumentu, którego cele zakładają najpełniejszą, możliwą realizację wizji rozwoju obszaru działania LGD „Wadoviana”.

Dokument został opracowany zgodnie z wymogami i zapisami:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
  • Załącznika 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach PROW 2007 – 2013
  • Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, z późniejszymi  zmianami.

Lokalna Strategia Rozwoju „Wadoviana” została przyjęta w wersji pierwotnej do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków w dniu 2 grudnia 2008 r., zaś w wersji rozszerzonej o teren Gminy Andrychów LSR została przyjęta uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 04.07.2012 r.  i zatwierdzona przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Pliki do pobrania:

Skip to content