Start > LSR > LSR 2023-2027 > Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Gmin Wadowice i Andrychów zostanie opracowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnej społeczności z zapewnieniem oddolnego charakteru tworzenia LSR, tj. aktywnego udziału przedstawicieli różnych grup społecznych, na wszystkich etapach procesu strategicznego, nie tylko w okresie projektowania celów i określania wizji. Efektem tego procesu będzie powstanie wielofunduszowej strategii. Przygotowany dokument będzie obejmował poniżej wymienione fundusze:

– Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Europejski Fundusz Społeczny Plus
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Pierwszym etapem budowy LSR będzie zawiązanie grupy roboczej, w skład której wejdą: Pracownicy Biura LGD oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”. Zadaniem grupy roboczej będzie zbieranie oraz przekazywanie informacji dotyczących poszczególnych etapów prac nad LSR do społeczności lokalnej, jak również analizowanie i wyciąganie wniosków z konsultacji społecznych. W stworzonej zakładce na stronie internetowej www.wadoviana.pl poświęconej w całości procesowi przygotowania LSR umieszczane będą na bieżąco wszystkie informacje związane z planem włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem. Posłuży ona przekazywaniu społeczności niezbędnych informacji na temat etapów prac i konsultacji poszczególnych elementów tworzonej strategii.

W celu włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR wykorzystane zostaną metody partycypacji:

  • ankiety – których celem będzie ocena jakości życia mieszkańców (wersja papierowa dostępna będzie w Biurze LGD, jak również kolportowana zostanie podczas imprez, spotkań i konsultacji indywidualnych. Przygotowana zostanie ponadto wersja elektroniczna, którą będzie można pobrać ze strony internetowej stowarzyszenia: www.wadoviana.pl oraz stron internetowych Gminy Andrychów i Gminy Wadowice),
  • urny pomysłów – zbieranie propozycji nowych inwestycji, działań – urna będzie dostępna w Biurze LGD oraz podczas imprez plenerowych,
  • punkt konsultacyjny – bieżąca informacja na temat programu, jak i etapów tworzenia strategii.
    Metody te będą dostosowywane odpowiednio do poszczególnych etapów tworzenia strategii. Zostały one uznane za najtrafniejsze ze względu na możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców obszaru LSR. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu celów i wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii i będą stanowiły punkt wyjścia do stworzenia ostatecznego jej kształtu. Grupa robocza dokona analizy zebranych ankiet pod kątem kluczowych zagadnień dotyczących głównych cech podejścia LEADER.

Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia strategią przez Stowarzyszenie LGD „Wadoviana”. Na terenie każdej gminy odbędą się dwa spotkania, które zostaną poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art.32 ust.1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Spotkania odbywać się będą według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze LGD „Wadoviana”. W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

Na pierwszych spotkaniach zostanie przeprowadzona analiza SWOT – dzięki której powstanie szczegółowa diagnoza obszaru oraz jej mieszkańców. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego strategią będzie punktem wyjścia do formułowania kolejnych założeń i zamierzeń w dalszym planowanym rozwoju. Sytuacja zastana jest skutkiem różnych działań i czynników działających na danym obszarze w przeszłości, ale jest jednocześnie bazą, której uwarunkowania będą rzutować na stan spodziewany w przyszłości. Nie ulega wątpliwości, że gruntowna diagnoza rozpatrywanego obszaru jest bazą do dalszych działań. Szczególne znaczenie będzie miało pozyskanie w procesie diagnozowania informacji z możliwie największej liczby źródeł, tak aby zagwarantować najbardziej obiektywną ocenę sytuacji.

W 3-cim etapie – na podstawie podsumowania z etapu drugiego – zorganizowane zostaną zgodnie z harmonogramem – spotkania w Gminie Andrychów i Wadowice – podczas których, na podstawie pracy w grupach, sformułowane zostaną propozycje celów i wskaźników niezbędnych do realizacji LSR. Na początku każdego ze spotkań zaprezentowane zostaną wyniki z poprzednich etapów budowania strategii, a następnie zostaną poddane pod dyskusję. Z wypracowanych podczas spotkań propozycji celów i wskaźników będą wybrane najbardziej wpisujące się w charakterystykę podejścia Leader, czyli takie, które są innowacyjne, związane z cyfryzacją, pozytywnie oddziałowujące na klimat i środowisko, wpisujące się w poprawę sytuacji związanej ze zmianami demograficznymi w tym uwzględniające zjawisko starzenia się oraz ujmujące partnerstwo w realizacji LSR.

Przedstawiciele wszystkich sektorów obecni na spotkaniach dokonają również oceny pomysłów/propozycji działań i inwestycji zebranych w urnach pomysłów – pod kątem ich wpływu na środowisko i klimat, jak również przydatności dla mieszkańców biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, w tym uwzględniające zjawisko starzenia się społeczeństwa zachodzące obecnie na naszym obszarze. Należy zaznaczyć, że mieszkańcy obszaru LGD to przykład starzejącej się populacji, gdzie stopniowo maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, a gwałtownie wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Starzenie się społeczeństwa i zmniejszający się przyrost naturalny skutkuje problemami ekonomicznymi, finansowymi i społecznymi. Wyłonione zostaną najbardziej innowacyjne pomysły na nowe inwestycje lub działania, w tym dotyczące cyfryzacji. Wszystkie zebrane propozycje zostaną również ocenione pod kątem możliwości zastosowania partnerstwa przy ich realizacji. Zespół koordynujący zbierze wszystkie pomysły, wskazania i opracuje konkretne zapisy strategii w oparciu o informacje pozyskane od mieszkańców.

W czwartym etapie grupa robocza przygotuje projekt dokumentu strategii, który całościowo zostanie poddany konsultacjom społecznym poprzez wywieszenie na stronie internetowej stowarzyszenia. Społeczność lokalna będzie mogła za pomocą formularza uwag zgłaszać propozycje zmian. Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane przez grupę roboczą.

 

Plan włączenia 

Harmonogram spotkań

1.1. Harmonogram Spotkań

1.2 Harmonogram Spotkań

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skip to content