Start > LSR > LSR 2023-2027 > Realizacja planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Realizacja planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

REALIZACJA PLANU WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PRZYGOTOWANIE LSR

 

I ETAP

Pierwszym etapem budowy LSR było zawiązanie grupy roboczej, w skład której weszli Pracownicy Biura LGD oraz Członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Wadoviana”. Zadaniem grupy roboczej było zbieranie oraz przekazywanie informacji dotyczących poszczególnych etapów prac nad LSR do społeczności lokalnej, jak również analizowanie i wyciąganie wniosków z konsultacji społecznych.

W celu włączenia społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR wykorzystano metody partycypacji:

  • ankiety – których celem była ocena jakości życia mieszkańców (wersja papierowa dostępna była w Biurze LGD, jak również kolportowana została podczas imprez, spotkań i konsultacji indywidualnych. Przygotowano również wersję elektroniczną, która była dostępna na stronie internetowej stowarzyszenia: www.wadoviana.pl oraz stron internetowych Gminy Andrychów i Gminy Wadowice),
  • urny pomysłów – zbierano propozycje nowych inwestycji, działań – urna była dostępna w Biurze LGD oraz podczas imprez plenerowych,
  • punkt konsultacyjny –  informowano na temat programu, jak i etapów tworzenia strategii.

Metody te dostosowywano odpowiednio do poszczególnych etapów tworzenia strategii.  Zostały one uznane za najtrafniejsze ze względu na możliwość dotarcia do jak największej liczby mieszkańców obszaru LSR. Konsultacje społeczne służyły poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu celów i wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii i stanowiły punkt wyjścia do stworzenia  ostatecznego jej kształtu. Grupa robocza dokonała analizy zebranych ankiet pod kątem kluczowych zagadnień dotyczących głównych cech podejścia LEADER.

 

II ETAP

W Kolejnym etapie przeprowadzono konsultacje społeczne na obszarze planowanym do objęcia strategią przez Stowarzyszenie LGD” Wadoviana”.

 Na terenie każdej gminy odbyły się dwa spotkania, które zostały poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art.32 ust.1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

 Spotkania odbywały się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze LGD „Wadoviana”. W przygotowanie LSR zostali zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

 

III ETAP

Na podstawie podsumowania z etapu drugiego – zorganizowano zgodnie z harmonogramem – spotkania w Gminie Andrychów i Wadowice –  podczas których, na podstawie pracy w grupach, sformułowano propozycje celów i wskaźników niezbędnych do realizacji LSR. Na początku każdego ze spotkań zaprezentowano wyniki z poprzednich etapów budowania strategii, a następnie poddano pod dyskusję.  Z wypracowanych podczas spotkań propozycji celów i wskaźników wybrano najbardziej wpisujące się w charakterystykę podejścia Leader, czyli takie, które są innowacyjne, związane z cyfryzacją, pozytywnie oddziałowujące na klimat i środowisko, wpisujące się w poprawę sytuacji związanej ze zmianami demograficznymi w tym uwzględniające zjawisko starzenia się oraz ujmujące partnerstwo w realizacji LSR.

Przedstawiciele wszystkich sektorów obecni na spotkaniach dokonali również oceny pomysłów/propozycji działań i inwestycji zebranych w urnach pomysłów – pod kątem ich wpływu na środowisko i klimat, jak również przydatności dla mieszkańców biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, w tym uwzględniające zjawisko starzenia się społeczeństwa zachodzące obecnie na  obszarze LGD „Wadoviana”. Wyłonione zostały najbardziej innowacyjne pomysły na nowe inwestycje  lub działania, w tym dotyczące cyfryzacji. Wszystkie zebrane propozycje zostały również ocenione pod kątem możliwości zastosowania partnerstwa przy ich realizacji. Zespół koordynujący zebrał wszystkie pomysły, wskazania i opracował konkretne zapisy strategii w oparciu o informacje pozyskane od mieszkańców.

 

IV ETAP

W tym etapie grupa robocza przygotowała projekt dokumentu strategii, który został poddany konsultacjom społecznym poprzez wywieszenie na stronie internetowej stowarzyszenia. (TUTAJ)

Skip to content