Ogłoszenie o naborze 1/2020 – Utworzenie Centrów Przetwórstwa Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
działająca na terenie gmin:

 Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia na wdrażanie LSR

Utworzenie Centrum Przetwórstwa Lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 13.02.2020  do 26.02.2020

 

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice w godz. od 8:00 do 14:00 (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD wgranego uprzednio do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

 

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny nr 1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie możliwości zatrudnienia

Przedsięwzięcie 1.1.3 : Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba centrów przetwórstwa lokalnego

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której jest warunkiem wyboru operacji wynosi 11 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz.
od 8:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000 zł

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorstw: 70% kosztów kwalifikowalnych,

dla małych przedsiębiorstw: 65% kosztów kwalifikowalnych,

dla jednostek samorządu terytorialnego: 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

dla innych podmiotów( stowarzyszenia, fundacje itp.) : 90% kosztów kwalifikowalnych

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta ( w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
  4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji ( w formie papierowej)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. +48 508 380 987 w godz. od 8:00 do 14:00

Pliki do pobrania:

1. Dokumentacja konkursowa
FORMAT: RAR, 20.52MB
pobierz
Skip to content