Ogłoszenie o naborze 1/2021 – Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
działająca na terenie gmin:

Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

 

 rozwijanie działalności gospodarczej

 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Cel ogólny nr 1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji

 

Cel szczegółowy 1.1 Tworzenie możliwości zatrudnienia

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

 

Wskaźnik produktu:  Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 05.05.2021 do 19.05.2021

 

Forma złożenia wniosku

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice w godz. 8:00-14:00, a w ostatni dzień naboru tj. w dniu 19.05.2021 r. w godz. 8:00-12:00  (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD wgranego uprzednio do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

Zakres tematyczny operacji:

P 1.1.2 Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)

Warunki udzielenia wsparcia:

1.    Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.    Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3.    Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4.    Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 8 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz.
od 8:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 209 532,50 zł

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorstw: 70% kosztów kwalifikowalnych,

dla małych przedsiębiorstw: 65% kosztów kwalifikowalnych,

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1.  Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).

2.  Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3.  Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.

4.  Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej).

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. +48 508 380 987 w godz. od 8:00 do 14:00

1Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. z późn.zm.

Pliki do pobrania:

1. Dokumentacja konkursowa
FORMAT: RAR, 23.87MB
pobierz
Skip to content