Ogłoszenie o naborze 1/2024 – Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
w ramach zakresu z rozporządzenia¹: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, zachowania dziedzictwa lokalnego

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel ogólny nr 2 Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny

Cel szczegółowy: 2.1 Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa

Przedsięwzięcie 2.1.3 Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR

Wskaźnik produktu : Liczba inicjatyw/działań promujących dziedzictwo lokalne lub obszar LSR

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 13.05.2024 do 27.05.2024

Forma złożenia wniosku

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice w godz. 8:00-14:00 (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD  oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

Zakres tematyczny operacji:

P 2.1.3 Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR

Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw/działań promujących dziedzictwo lokalne lub obszar LSR

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 7 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz.
od 8:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 81 670,04 euro ( kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR : 326 680,16 zł ) przy czym minimalna wartość operacji stanowi nie mniej niż: 50 000zł.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorstw: 70% kosztów kwalifikowalnych,

dla małych przedsiębiorstw: 65% kosztów kwalifikowalnych,

dla jednostek samorządu terytorialnego: 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

dla innych podmiotów: 90% kosztów kwalifikowalnych,

Czas realizacji operacji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2358), które weszło w życie 04.01.2022 r. – operacja może być realizowana w nie więcej niż w 2 etapach, w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż

do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
  4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. +48 508 380 987 w godz. od 8:00 do 14:00

1Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.z późn.zm.

Pliki do pobrania:

1. Dokumentacja konkursowa
FORMAT: ZIP, 14.03MB
pobierz
Skip to content