Ogłoszenie o naborze 3/2016- Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
 działająca na terenie gmin: Wadowice i obszary wiejskie Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: Renowacji i/lub restauracji obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 31.10.2016 do 14.11.2016

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz. od 7:00 do 14:30  w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny

Cel szczegółowy 2.1: Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa

Przedsięwzięcie P.2.1.2: Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań

Wskaźnik produktu: Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom renowacyjnym lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 10 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz.
od 7:00 do 14:30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 700 000,00 zł

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorstw: 70% kosztów kwalifikowalnych,

dla małych przedsiębiorstw: 65% kosztów kwalifikowalnych,

dla jednostek samorządu terytorialnego: 63,63% kosztów kwalifikowalnych,

dla innych podmiotów: 90% kosztów kwalifikowalnych,

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących(w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. +48 508 380 987 w godz. od 7:00 do 14:30

Skip to content