Ogłoszenie o naborze 3/2022 – Wprowadzenie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
działająca na terenie gmin:
Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu §2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

 rozwijanie działalności gospodarczej

 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Cel ogólny nr 1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji

 Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach

 Przedsięwzięcie 1.2.1 Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/ lub szkolenia

 Wskaźnik produktu:  Liczba innowacyjnych operacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie

 Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 23.05.2022 do 06.06.2022

 

Forma złożenia wniosku

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice w godz. 8:00-14:00, a w ostatni dzień naboru tj. w dniu 06.06.2022 r. w godz. 8:00-12:00  (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD wgranego uprzednio do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

Zakres tematyczny operacji:

P 1.2.1 Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia

Wskaźnik produktu: Liczba innowacyjnych operacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które podniosły kompetencje z zakresu innowacyjnych rozwiązań

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz
w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 8 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz.
od 8:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi116 755,00 euro

(kwota indykatywna wyliczona przy kursie stałym 4,0 PLN/EUR : 467 020,00 zł.)

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi: 155 673,33 zł.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorstw: 70% kosztów kwalifikowalnych,

dla małych przedsiębiorstw: 65% kosztów kwalifikowalnych,

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
  4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej).

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. +48 508 380 987 w godz. od 8:00 do 14:00

1Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. z późn.zm.

Pliki do pobrania:

1. Dokumentacja konkursowa
FORMAT: ZIP, 23.17MB
pobierz
Skip to content