Ogłoszenie o naborze 3/2023 – Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu zgodnie z § 2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wdrażanie LSR

podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Cel ogólny nr 1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji

Cel szczegółowy: 1.1 Tworzenie możliwości zatrudnienia

Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie nowych mikro i małych

przedsiębiorstw

Wskaźnik produktu : Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii w wysokości 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 07.03.2023 do 20.03.2023

 

Forma złożenia wniosku

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice w godz. 8:00-14:00, a w ostatni dzień naboru tj. w dniu 20.03.2023 r. w godz. 8:00-12:00 (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD wgranego uprzednio do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

Zakres tematyczny operacji:

P 1.1.1 Zakładanie nowych mikro i małych przedsiębiorstw

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy(ogółem)

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz
w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 6 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz.
od 8:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 105 000,00 euro ( kwota indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/EUR : 420 000,00 zł )

Wsparcie udzielane w formie premii w wysokości: 70 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.

4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. +48 508 380 987 w godz. od 8:00 do 14:00


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( z późn.zm.)

Pliki do pobrania:

1. Dokumentacja konkursowa
FORMAT: ZIP, 15.56MB
pobierz
Skip to content