Ogłoszenie o naborze 4/2020 – Rozwój działalności gospodarczej – podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
działająca na terenie gmin:

 Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej- podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Cel ogólny nr 1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji

 

Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach

 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia.

 

Wskaźnik produktu: Liczba innowacyjnych operacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie

 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 16.03.2020  do 30.03.2020

 

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice w godz. od 8:00 do 14:00, a w ostatni dzień naboru tj. w dniu 30.03.2020 r. w godz. 8:00-12:00   (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD wgranego uprzednio do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt.

 

Zakres tematyczny operacji:

 P.1.2.1: Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia

Wskaźnik produktu: Liczba innowacyjnych operacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której jest warunkiem wyboru operacji wynosi 11 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz.
od 8:00 do 14:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 191 586,00 zł

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorstw: 70% kosztów kwalifikowalnych dla małych przedsiębiorstw: 65% kosztów kwalifikowalnych,

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 63 000,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta ( w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
  4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji ( w formie papierowej)

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. +48 508 380 987 w godz. od 8:00 do 14:00

Pliki do pobrania:

1. Dokumentacja konkursowa
FORMAT: ZIP, 21.97MB
pobierz
Skip to content