Ogłoszenie o naborze nr 1/2017 – rozwój działalności gospodarczej – wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,

 działająca na terenie gmin: Wadowice i obszarów wiejskich Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje 

z zakresu: rozwijania działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 05.05.2017 do 18.05.2017 

Forma złożenia wniosku

Wnioski składa się bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” ul. Lwowska 7, 34-100 Wadowice w godz. 7:00-14:00a w ostatni dzień naboru tj. w dniu 18.05.2017 r. w godz. 7:00-12:00 (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w formie dokumentu elektronicznego składanego na płycie CD/DVD wgranego uprzednio do POP za pośrednictwem strony internetowej www.lgd.witkac.pl, oraz w formie papierowej tożsamej z wersją elektroniczną, w liczbie egzemplarzy 2 szt. 

Zakres tematyczny operacji: 

Rozwijanie działalności gospodarczej

Wskaźnik rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania

Wskaźnik produktuLiczba innowacyjnych operacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa, które otrzymały wsparcie

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
  3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.wadoviana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 11 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz. od 7:00 do 15:00

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 150 000,00 zł

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorstw: 70% kosztów kwalifikowalnych,

dla małych przedsiębiorstw: 65% kosztów kwalifikowalnych,

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
  2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
  4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. +48 508 380 987 w godz. od 7:00 do 15:00

Skip to content