Ogłoszenie o naborze nr 8/2017- Projekt grantowy Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wadoviana”,
działająca na terenie gmin: Wadowice i obszary wiejskie Gminy Andrychów

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR”
realizowanego z zakresu:

 • promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

lub

 

 • zachowania dziedzictwa lokalnego

 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji z możliwością uzyskania wyprzedzającego finansowania.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 14.11.2017 do 27.11.2017

 

 1.  Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej lgd.witkac.pl.
 2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze.
 3. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej LGD.
 4. Decyzja o odstąpieniu od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków może także zostać podjęta przez Zarząd działający w porozumieniu z Przewodniczącym Rady w każdym uzasadnionym przypadku na etapie sporządzania ogłoszenia o naborze.
 5. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach w godz. 7:00-14:00 a w ostatni dzień naboru (tj. 27.11.2017 r.) do godz. 12:00. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 6. Dostarczenie do biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów wskazanych w punkcie 5 jest warunkiem ważnego i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez przybicie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Grantobiorcy, pracownik LGD poświadcza złożenie wersji papierowej wniosku także na jego kopii.
 7. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3. i 4. datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze  Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” przy ul. Lwowskiej 7 w Wadowicach.

Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 27.11.2017 o godz. 12:00.

Termin autoryzacji wniosków złożonych w generatorze upływa w dniu 27.11.2017 r. o godz. 12:00.

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Zadania planowane do realizacji w ramach projektu granowego:

Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR poprzez wydanie publikacji, książki, albumu, organizację wydarzeń promujących dziedzictwo lokalne lub obszar LSR. itp. działania.

Wskaźnik produktu: Liczba inicjatyw/działań promujących dziedzictwo lokalne lub obszar LSR,

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz kryteria premiujące znajdują się na stronie LGD – www.wadoviana.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 9 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie grantu, wniosku o rozliczenie grantu oraz projekt umowy o powierzeniu grantu, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” oraz do wglądu
w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 7 w godz. od 7:00 do 15:00

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 80 000,00 zł

Wysokość grantu (wsparcia na realizację jednego zadania) wynosi:

 1. Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł
 2. Maksymalna kwota grantu: 40 000,00 zł

Intensywność wsparcia: do 100 %

 

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW (w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak  sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o złożeniu tożsamej wersji papierowej z elektroniczną wniosku o przyznanie pomocy i załączników.
 4. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji (w formie papierowej).

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. +48 508 380 987 lub 500 787 205 w godz. od 7:00 do 15:00.

Pliki do pobrania:

1. Dokumentacja konkursowa
FORMAT: RAR, 4.91MB
pobierz
Skip to content