Informacje dla Wnioskodawców

Informacje dla wnioskodawców

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:00. a w ostatni dzień naboru w godzinach od 8:00 do 12:00. W związku z czym w ostatni dzień naboru wnioski które nie zostaną zarejestrowane w systemie POP WITKAC do godz. 12:00 – nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów. WAŻNE: Wniosek musi być wgrany do systemu […]

Instrukcja złożenia wniosku poprzez system WITKAC.pl

Aby złożyć wniosek poprzez system witkac.pl: 1. Wejdź na stronę lgd.witkac.pl 2. Załóż konto korzystając z poniższej instrukcji: W Witkac.pl można założyć konto osoby składającej oferty na konkursy ogłoszone w systemie. Wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny po kliknięciu „Zarejestruj się”. W formularzu obowiązkowe jest wypełnienie następujących pól: – na pierwszej zakładce: adres e-mail (jest on […]

Ankieta monitorująca dla beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji lokalnej strategii rozwoju

Zgodnie z §5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b. udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służyć do oceny stopnia realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Wadoviana”.

Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020

Zgodnie z zapisami § 5 pkt 16 umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 każdy Beneficjent zobowiązany jest do: „informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa […]

Informacje przydatne dla Grantobiorców

Szanowni Państwo, aby ułatwić i usprawnić proces składania wniosku o udzielenie grantu na realizację zadania, publikujemy „Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o udzielenie grantu”, który znajdą Państwo klikając w poniższy link. Materiał pomocniczy przy wypełnianiu wniosku o udzielenie grantu. Jeśli mają Państwo pytania, na które nie znaleźliście odpowiedzi w materiale, prosimy o kontakt z Biurem […]

Skip to content