Obszary wsparcia

W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020 osoby/podmioty będą miały możliwość uzyskania dofinansowania w następujących zakresach:

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby/Podmioty planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej będą miały możliwość uzyskania dofinansowania w formie premii wypłacanej w 2 transzach. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSR, Przez „obszar objęty LSR” należy rozumieć obszary wiejskie Gminy Andrychów oraz Gminę Wadowice wraz z miastem Wadowice. Podmiot może się […]

Rozwój działalności gospodarczej

Osoby/podmioty planujące rozwój działalności gospodarczej będą miały możliwość uzyskania dofinansowania w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych. Rozwój mikro* i małych** przedsiębiorstw będzie możliwy poprzez skorzystanie z jednej z dwóch dostępnych ścieżek- poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia (cel szczegółowy 1.1) lub podniesienie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach (cel szczegółowy 1.2). *Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników a jego […]

Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia

W ramach przedsięwzięcia mogą wnioskować podmioty, pragnące rozwinąć swoje mikro* lub małe** przedsiębiorstwo, ale projekt nie będzie obejmował stworzenia nowego miejsca pracy– jest to możliwe jeśli suma kwot pomocy przyznanej podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie się ubiega, nie przekracza 25 tys. złotych. Projekty te mogą obejmować małe, innowacyjne inwestycje, szkolenia kadry pracowników dzięki którym w innowacyjny sposób […]

Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych

W ramach przedsięwzięcia możliwe do realizacji są projekty dotyczące: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR w ramach tzw. krótkich łańcuchów dostaw oraz w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, 1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, jeżeli: ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym […]

Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, jeżeli: ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje […]

Rozwój aktywności mieszkańców obszaru LSR

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: osobą fizyczną, jeżeli: ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje […]

Projekty grantowe

Grantobiorcą może być: osoba fizyczna, jeżeli: ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR. osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR. […]

Najczęściej zadawane pytania

1. Pytanie: Czy katalog kosztów kwalifikowalnych nie dotyczy premii dla start-up i czy w związku z tym w biznesplanie mogą być koszty inne niż w katalogu kosztów kwalifikowalnych? ODPOWIEDŹ: Tak. 2. Pytanie: Czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym w premii? ODPOWIEDŹ: Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć, ponieważ w przypadku premii nie stosuje się przepisów […]

Skip to content