Projekty grantowe

Grantobiorcą może być:

 • osoba fizyczna, jeżeli: ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR.
 • osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

„Obszar objęty LSR” to tereny wiejskie Gminy Andrychów oraz Gminy Wadowice wraz z miastem Wadowice.

Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej!

1. W drodze naboru organizowanego przez LGD będą mogły być realizowane zadania/projekty dotyczące:

 • działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatu,
 • promocji dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR,
 • podniesienia kwalifikacji osób z grup defaworyzowanych poprzez ukończenie kursu/szkolenia potwierdzonego odpowiednim certyfikatem,
 • organizacji warsztatów integrujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane,
 • wyposażenia miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych.

2. Grantobiorca podpisuje z LGD umowę o powierzenie grantu, która określa:

 • zadania grantobiorcy
 • kwotę grantu i wkładu własnego
 • warunki rozliczenia grantu
 • zobowiązanie do zwrócenia grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego
 • zobowiązanie do poddania się kontroli

3. Zadanie może być realizowane jeśli:

 • nie dotyczy rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej)
 • inwestycje w ramach zadania będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy
 • beneficjent wykaże, że: posiada doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji którą zamierza realizować, lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji.

4. Grantobiorca jest zobowiązany do:

 • gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania, na które jest udzielany grant, w szczególności potwierdzających poniesienie przez grantobiorcę kosztów na realizację tego zadania, oraz przekazania LGD kopii tych dokumentów w terminie określonym w umowie,
 • udostępniania LGD informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, monitoringu i ewaluacji zadania, na które jest udzielany grant.

5. LGD odpowiada za:

 • realizację projektu grantowego zgodnie z założonymi celami,
 • wybór grantobiorców w oparciu o określone kryteria,
 • zawieranie umów z grantobiorcami,
 • rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców,
 • monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców,
 • kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców.

6. Warunki finansowe:

 • Wartość zadania realizowanego przez grantobiorcę nie może być niższa niż 5 tys. złotych oraz nie niższa niż 40 tys. złotych.
 • Wysokość limitu na jednego grantobiorcę w okresie programowania PROW 2014-2020 wynosi 100 tys. zł.
 • Wysokości refundacji : 100%
 • Trwałość projektu: 5 lat.
 • PONIŻEJ ULOTKI ZAWIERAJĄCE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH GRANTÓW
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content