Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 • osobą fizyczną, jeżeli: ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR.
 • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Obszar objęty LSR to tereny wiejskie Gminy Andrychów oraz Gminy Wadowice wraz z miastem Wadowice.

2. O pomoc będzie można ubiegać się realizując następujące cele i przedsięwzięcia:

 • Cel ogólny: C.2 Podniesienie jakości życia w oparciu o walory turystyczne lub kapitał społeczny:
 • Cel szczegółowy: C.2.1 Rozwój obszaru w szczególności w kierunku turystyki, rekreacji, kultury i dziedzictwa:
 • Przedsięwzięcie: P.2.1.1. Tworzenie i/lub rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystującej rozwiązania innowacyjne:
 • Wskaźnik: Liczba nowych lub rozwiniętych obiektów niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej, w tym wykorzystujących innowacyjne rozwiązania: np. place zabaw, siłownia zewnętrzna, wyposażenie świetlicy, wiejskiej, szlaki tematyczne i turystyczne, wieża widokowa.
 • Przedsięwzięcie P.2.1.2: Renowacja i/lub restauracja obiektów zabytkowych i ich otoczenia, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań:
 • Wskaźnik: Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom renowacyjnym lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań: np. remont kapliczek, prace konserwatorskie zabytków, adaptacja obiektów zabytkowych
 • Przedsięwzięcie P.2.1.3 Promocja dziedzictwa lokalnego lub obszaru LSR:
 • Wskaźnik: Liczba inicjatyw/ działań promujących dziedzictwo lokalne lub obszar LSR, Wskaźnik Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR, np. wydawnictwa, aplikacje multimedialne promujące obszar LSR, imprezy, warsztaty promujące dziedzictwo lokalne i obszar LSR, stroje regionalne.

3. Koszty, które kwalifikują się do refundacji:

 • ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów, które kwalifikuja się do refundacji,
  zakupu robót budowlanych lub usług
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów

4. Warunki finansowe:

 • Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.
 • Wysokość limitu na jednego beneficjenta w okresie programowania PROW na lata 2014-2020 wynosi 300 000,00 zł (nie dot. JST)
 • Wysokości refundacji : jednostki sektora finansów publicznych: 63,63 %, pozostałe podmioty: 90 %
 • Trwałość projektu –5 lat (dot. inwestycji)

5. Projekt może być realizowany, jeżeli:

 • nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych,
 • będzie realizowany w nie więcej niż 2 etapach,
 • złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r., planowane w ramach operacji inwestycje będą realizowane na obszarze objętym LSR inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,
 • nie służy promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu,
 • nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce,
 • beneficjent wykaże, że: posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, który zamierza realizować.
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content