Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych

W ramach przedsięwzięcia możliwe do realizacji są projekty dotyczące:

 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
 • współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR w ramach tzw. krótkich łańcuchów dostaw oraz w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych,

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 • osobą fizyczną, jeżeli: ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, lub miejsce oznaczone adresem, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR.
 • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Przez „obszar objęty LSR” należy rozumieć obszary wiejskie Gminy Andrychów oraz  Gminę Wadowice wraz z miastem Wadowice.

2. O pomoc będzie można ubiegać się realizując następujące cele i wskaźniki:

 • Cel ogólny 1  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji:
 • Cel szczegółowy  1.1 Tworzenie możliwości zatrudnienia:
 • Przedsięwzięcie P.1.1.3 Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych:
 • WskaźnikLiczba centrów przetwórstwa lokalnego: np. stworzenie inkubatora/kuchni przetwórstwa produktów lokalnych
 • Cel ogólny 1  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji:
 • Cel szczegółowy  1.1 Tworzenie możliwości zatrudnienia:
 • Przedsięwzięcie P.1.1.3 Rozwój przetwórstwa produktów lokalnych:
 • WskaźnikLiczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR: np. współpraca dwóch lokalnych producentów, lub producenta i  sprzedawcy

3. Warunki finansowe

 • poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: max.70%*
 • poziom dofinansowania: dla jednostek samorządu terytorialnego: max.63,63%*
 • poziom dofinansowania: dla małych przedsiębiorstw: max. 65%*
 • poziom dofinansowania: dla innych podmiotów: max. 90%*

* Dotyczy kosztów kwalifikowanych operacji, przez które należy rozumieć:

 • ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów które kwalifikują się do refundacji,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu/dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów które kwalifikują się do refundacji,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione, w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT),
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta w związku z zatrudnieniem tych pracowników(np. technologa żywności)

4. Projekt może być realizowany, jeżeli:

 • nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych,
 • planowane w ramach operacji inwestycje, będą realizowane na obszarze objętym LSR,
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy,
 • beneficjent wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby lub kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu projektu, który zamierza realizować.
 • operacja zakłada korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy (w przypadku projektu obejmującego tworzenie inkubatorów przetwórstwa )
 • podmioty zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług (w przypadku projektów dotyczących współpracy).
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content