Wprowadzanie innowacji poprzez inwestycje i/lub szkolenia

W ramach przedsięwzięcia mogą wnioskować podmioty, pragnące rozwinąć swoje mikro* lub małe** przedsiębiorstwoale projekt nie będzie obejmował stworzenia nowego miejsca pracy– jest to możliwe jeśli suma kwot pomocy przyznanej podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której przyznanie się ubiega, nie przekracza 25 tys. złotych.

Projekty te mogą obejmować małe, innowacyjne inwestycje, szkolenia kadry pracowników dzięki którym w innowacyjny sposób zostaną wykorzystane dotychczasowe zasoby.

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 • osobą fizyczną, jeżeli miejsce oznaczone adresem, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR.
 • osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Przez „obszar objęty LSR” należy rozumieć obszary wiejskie Gminy Andrychów oraz  Gminę Wadowice wraz z miastem Wadowice.

*Mikroprzedsiębiorstwo: zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników a jego roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych) nie przekracza równowartości w złotych 2 mln euro.
**Małe przedsiębiorstwo: zatrudnia średniorocznie mniej niż 50 pracowników a jego roczny obrót netto (ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych) nie przekracza równowartości w złotych 10 mln euro.

2. O pomoc będzie można ubiegać się realizując następujące cele i wskaźniki:

 • Cel ogólny 1  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR, w szczególności sektora turystyki lub rekreacji
 • Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu innowacji w przedsiębiorstwach
 • Przedsięwzięcie P.1.2.1 Wprowadzanie do przedsiębiorstw innowacyjnych rozwiązań poprzez inwestycje i/lub szkolenia

3. Warunki finansowe

 • całkowita wartość projektu: min.50 tys. zł
 • kwota dofinansowania: max.300 tys. zł
 • poziom dofinansowania: dla mikroprzedsiębiorstw: max.70%*
 • poziom dofinansowania: dla małych przedsiębiorstw: max. 65%*

*dotyczy kosztów kwalifikowanych operacji rozumianych jako koszty:

 • ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów które kwalifikują się do refundacji,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów które kwalifikują się do refundacji,
 • rzeczy innych niż wymienione w tym materiałów,
 • podatku od towarów i usług (VAT),

4. Projekt może być realizowany, jeżeli:

 • nie będzie współfinansowany z innych środków publicznych,
 • projekt obejmujący koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy;
 • jeśli kwota dofinansowania przekracza 25 tys. zł operacja musi zakładać utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 • stworzone miejsce pracy zostanie utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 • beneficjent wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, który zamierza realizować
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać najważniejsze informacje.
Skip to content