Wzory dokumentów

Wnioski przyjmowane są w godzinach od 8:00 do 14:00. a w ostatni dzień naboru w godzinach od 8:00 do 12:00.

W związku z czym w ostatni dzień naboru wnioski które nie zostaną zarejestrowane w systemie POP WITKAC do godz. 12:00nie zostaną przyjęte w ramach ogłoszonych naborów.

WAŻNE: Wniosek musi być wgrany do systemu lgdWitkac.pl i złożony w Biurze LGD do godz. 12:00. Wnioski wgrane do systemu a nie złożone w Biurze LGD w określonym terminie nie będą przyjęte.

Przypominamy, że po złożeniu wniosku nie ma możliwości uzupełniania dokumentów czy też wprowadzania zmian do złożonej dokumentacji.

 

Uwagi usprawniające złożenie wniosku!

  • Wniosek i biznesplan (jeśli dotyczy) powinien być wypełniony we wszystkich polach zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku i odpowiednio informacją pomocniczą przy wypełnianiu biznesplanu.
  • Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
  • Wniosek wraz z biznesplanem (jeśli dotyczy) należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD lub DVD – zawierająca nazwę Wnioskodawcy i tytuł operacji) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach + trzeci formularz wniosku dla potwierdzenia Wnioskodawcy przyjęcie wniosku przez LGD.
  • Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem (jeśli dotyczy) musi zostać importowany/ wgrany do systemu www.lgd.witkac.pl
  • Załączniki wykazane w sekcji wniosku B.VII INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH, powinny zostać dostarczone w wersji papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
  • Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone w takiej samej kolejności, zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach”.
  • Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można znaleźć – TUTAJ
  • Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona w skoroszycie.
  • Dokumenty wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
  • Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem

WAŻNE!
W czasie trwania naboru możliwość konsultacji wniosków tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym.

W dwóch ostatnich dniach naboru doradztwo nie będzie świadczone!
PRZYPOMINAMY: punkty za doradztwo będą przyznawane, jeśli z doradztwa wnioskodawca korzystał osobiście.

 

Skip to content