Odstąpienie od konkursu nr 6/2017

Szanowni Państwo,

w dniu 09.01.2018 r. Lokalna Grupa Działania złożyła wniosek o dofinansowanie projektu grantowego, który obejmował zadania wybrane do finansowania w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu nr 6/2017- „Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych” realizowany z zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

W toku weryfikacji  naszego wniosku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego projekt został negatywnie ocenione przez ZW i z tego powodu w dniu 08.05.2018 Zarząd LGD „Wadoviana” podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego.

Podstawa prawna z procedury grantowej:
 „XII.ODSTAPIENIE OD KONKURSU, PONOWNA OCENA I WYBÓR

  1. W przypadku, gdy:
    1. Wnioski złożone w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji.  i/lub
    2. ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu,

– LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.

  1. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, Biuro LGD informuje Grantobiorców, za pośrednictwem POP lub drogą poczty elektronicznej, o odstąpieniu od konkursu podając jednocześnie przyczynę odstąpienia.
Skip to content