Odstąpienie od konkursu nr 6/2018

Szanowni Państwo,

informujemy, że Zarząd LGD „Wadoviana” podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 6/2018- „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane” w ramach zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Powodem odstąpienia od konkursu jest fakt, że złożone w ramach naboru wnioski nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, ponieważ suma wybranych przez Radę LGD „Wadoviana” wniosków do dofinansowania wynosi 44 454,00 zł, a minimalna wartość projektu granowego powinna wynosić co najmniej 50 tys. zł zgodnie z §4 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dn. 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania 'Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

 

Podstawa prawna z procedury grantowej:
„XII.ODSTAPIENIE OD KONKURSU, PONOWNA OCENA I WYBÓR

  1. W przypadku, gdy:
    1. Wnioski złożone w ramach danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji. i/lub
    2. ZW negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu,

LGD odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców zamieszczając taką informację na swojej stronie internetowej.

  1. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu, Biuro LGD informuje Grantobiorców, za pośrednictwem POP lub drogą poczty elektronicznej, o odstąpieniu od konkursu podając jednocześnie przyczynę odstąpienia”.
Skip to content