Wyniki naboru 6/2017

W dniu 28.11.2017 oraz 11.12.2017 podczas posiedzeń Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach naboru:

  • 6/2017- „Wyposażenie miejsc spotkań społeczności lokalnej, w tym osób z grup defaworyzowanych” realizowany z zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Poniżej znajduje się lista grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania:

Lista granotbiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania

PROTOKÓŁ

Skip to content