Wyniki naboru wniosków o powierzenie grantu 7/2018

W dniu 04.09.2018 r. podczas posiedzenia Rada Stowarzyszenia LGD „Wadoviana” dokonała oceny wniosków o przyznanie grantu złożonych w ramach naboru: 7/2018 – „Realizacja działań aktywizujących społeczność lokalną, w tym grupy defaworyzowane”

realizowanego z zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Informujemy, że zawieranie umów o powierzenie grantu z beneficjentami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania nastąpi po zawarciu umowy przyznania pomocy na projekt grantowy pomiędzy Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Wadoviana” a Zarządem Województwa Małopolskiego.

Poniżej znajduje się ostateczna lista grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania:

NABÓR 7/2018:
Lista grantobiorców wybranych i niewybranych do dofinansowania

PROTOKÓŁ:
Protokół z XXII Posiedzenia Rady LGD „Wadoviana” z dnia 04.09.2018 r.

Skip to content